Regulamin

Wersja z dnia 01.08.2022 r.

Regulamin serwisu mayam.pl

Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki użytkowania Serwisu mayam.pl, zwanego dalej Serwisem oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców Serwisu i Administratora (regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną). Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu każdy Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania oraz bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Postanowienia wstępne

1.1 Mayam.pl to serwis internetowy, w ramach którego nasi użytkownicy mają możliwość dodawania plików na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz mogą z nich korzystać na za pośrednictwem sieci Internet.

1.2 W związku z tym, że Usługodawca jest podmiotem polskim, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności Split Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów, NIP: 8133823294, KRS: 0000805583, REGON: 384455912 jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).

1.4 Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.) i określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług zdefiniowanych w pkt. 2 poniżej.

1.5 Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Usług.

1.6 W celu skontaktowania się z Administratorem Serwisu posłużyć może do tego formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://mayam.pl/kontakt lub adres e-mail support@mayam.pl lub pod numerem telefonu +48 731 039 133 (obowiązują ceny na podstawie stawek operatora).

 1. Definicje

Wyrażenie pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

2.1. Usługodawca (Administrator) – oznacza spółkę Split Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów, NIP: 8133823294, KRS: 0000805583, REGON: 384455912 właściciela serwisu mayam.pl i podmiot odpowiedzialny za jego administrowanie.

2.2. Serwis – oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, działający w domenie mayam.pl

2.3. Ustawa (UŚUDE) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2.4. Regulamin – niniejszy dokument stanowi umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Usługobiorcy pod adresem internetowym https://mayam.pl/regulamin, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.

2.5. Usługobiorca – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna) lub osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji tj. z Chwilą Zawarcia Umowy, zakupiła usługi.

2.6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegające na wykonywaniu usług programistycznych, aplikacji internetowych, oprogramowania, administracji oraz pomocy technicznej w ramach zakupionych usług lub subskrypcji.

2.7 Rejestracja – czynność, do której dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, stanowiąca potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy świadczenia Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W celu dokonania rejestracji Usługobiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła i dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i ewentualnych dodatkowych regulaminach wskazanych pisemnie podczas rejestracji, a następnie poprzez potwierdzenie otrzymanego linku aktywacyjnego na podany adres e-miał uaktywnić swoje Konto. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu po podaniu adresu e-mail i hasła tj. po zalogowaniu.

2.8 Chwila zawarcia umowy – potwierdzenie przez Usługobiorca linku aktywacyjnego otrzymanego na adres e-mail i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta; potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Usługobiorca o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Usługobiorca zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

2.9. Nazwa Usługobiorcy – Nazwą Usługobiorca jest adres e-mail użyty do rejestracji.

2.10. Konto Usługobiorcy (Konto) – wszystkie informacje o Usługobiorcy, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Usługodawca.

2.11. Sklep – dział Serwisu, w którym można dokonać zakupu realizacji Usług w wyznaczonych opcjach oraz wariantach zgodnie z aktualnymi cenami oraz ofertą.

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Właścicielem Serwisu jest Split Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sportowej 6/59, 35-111 Rzeszów posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8133823294, KRS 0000805583.

3.2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego w celu sprzedaży usług.

3.3. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że coś innego w sposób jasny wynika z informacji na stronie Serwisu. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Usługobiorcy w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Usługobiorca z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi. Podobna sytuacja dotyczy zawieranych oddzielnie umów – zgodnie z Regulaminami Dodatkowymi.

3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Usługobiorca obejmują:

 1. a) komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączone z siecią Internet;
 2. b) zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”,
 3. c) HTML 5.04.4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) z wyjątkiem udostępnianego przez Administratora API (Interfejs programowania aplikacji), który jest dostępny wraz dokumentacją po procesie Rejestracji Usługobiorca,

3.5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Usługobiorcom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

 1. Płatności za usługi

4.1. Usługodawca sprzedaje usługi przy pomocy Sklepu, na zasadzie płatności jednorazowej, za pomocą której Użytkownik kupuje bądź przedłuża wykupione subskrypcje zgodnie z wybranymi wariantami. Po utworzeniu Konta Użytkownika, zalogowany Użytkownik wybiera opcję zakupu odpowiedniego pakietu subskrypcji poprzez wybranie wariantu płatności. Płatność realizowana jest za pośrednictwem operatora płatności PAYNOW.

Po wybraniu wariantu płatności Użytkownik zostaje przekierowany na stronę operatora płatności.

Za pomocą operatora płatności Użytkownik zleca pobranie odpowiedniej kwoty według wyboru wariantu przedstawionego w aktualnej ofercie, przez użytkownika, z zastrzeżeniem, że usługi mogą zostać objęte promocją, których szczegółowe warunki będzie określał odrębny regulamin promocji. Użytkownik z chwilą zlecenia płatności operatorowi płatności wyraża zgodę na pośredniczenie w płatności na zasadach określonych przez PAYNOW.

4.2. Zawarcie umowy wykupienie usługi lub subskrypcji następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń:

 1. a) kliknięcia przycisku PŁACĘ,
 2. b) skutecznej autoryzacji płatności za pomocą operatora płatności,

4.3. Dostępne formy płatności:

 1. a) Szybka płatność Blik,
 2. b) Szybkie przelewy (za dostępne banki odpowiada operator płatności PAYNOW),

4.4. Podmiotem świadczącym płatności Blik i Szybkie przelewy jest operator płatności PAYNOW.

4.5. W przypadku problemów z płatnością lub błędem związanym z brakiem otrzymanego przedmiotu zakupu po poprawnym uiszczeniu środków opisanym w punkcie 4.1. należy skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail support@mayam.pl, lub w szczególnych przypadkach pod numerem telefonu +48 731 039 133 (obowiązują ceny na podstawie stawek operatora).

 1. Tryb i sposób składania reklamacji, wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

5.1. Każdemu Usługobiorcy Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

5.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy reklamacje@mayam.pl (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Usługodawcy.

5.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Usługobiorca na adres podany przez Usługobiorca w reklamacji.

5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 4.3. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzupełnienia danych przez Usługobiorca, pozyskania wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Usługobiorca dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorca każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5.7. Usługobiorca oświadcza, że na podstawie art. 38 pkt.13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 poz. 827) rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o dostarczanie treści cyfrowych, ponieważ spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy przez Usługodawcę. Dotyczy wszystkich usług w sklepie, które Usługobiorca otrzymał natychmiast po opłaceniu zamówienia.

 1. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu.

6.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

6.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu (domyślny adres aktualnej wersji: https://mayam.pl/regulamin).

6.3. Po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, w miejscu do tego przeznaczonym (domyślny adres aktualnej wersji: https://mayam.pl/regulamin), Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się z aktualną wersją (po zmianach), gdyż zalogowanie do Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Usługobiorcę.

6.4. Po zmianie Regulaminu (opublikowaniu nowej wersji, zgodnie z postanowieniami powyżej), Usługodawca będzie starał się co najmniej przez 14 dni informować o tym fakcie przez krótki komunikat na stronie głównej w rodzaju: „Uwaga, zapoznaj się z nową wersją Regulaminu, obowiązującą od dnia…”

6.5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu (lub załączników do Regulaminu) jest prawo polskie. Stosunki prawne wynikające ze związania niniejszym Regulaminem (i ewentualnie załącznikami do Regulaminu) oraz z faktu korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób podlegają jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.