Polityka Prywatności

Wersja z dnia 01.08.2022 r.

Główne regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych:

Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem serwisu mayam.pl znajdujących się pod adresem https://mayam.pl. W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą polityką prywatności i plików cookies skontaktuj się z nami pod adresem: support@mayam.pl

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych jest Split Technology Sp. z o.o. określone dalej jako Split lub Administrator), z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów, NIP: 8133823294, KRS: 0000805583, REGON: 384455912

Korzystając z naszej strony internetowej możesz przekazywać nam swoje dane osobowe za pomocą formularzy dostępnych na naszej stronie w celu zarejestrowania konta, dostępu do oferowanych przez nas usług, zapisu do newslettera oraz skontaktowania się z nami. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Jako administrator danych osobowych gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Twoje dane osobowe gromadzimy z należytą starannością i są one przez nas odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy również podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe nie będą odsprzedawane osobom lub podmiotom trzecim.

 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

a) realizacja umowy i świadczenie usług

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy/usług, w tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, i dostosowania serwisu do preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzane są w szczególności następujące dane: email, czas i ip każdego logowania, wersja i rodzaj urządzenia, dane przeglądarki

b) profilowanie

Dane wymienione w li. a) i b) powyżej wraz z innymi danymi „technicznymi” uzyskanymi podczas korzystania z serwisu, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również̇, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują̨ dane poza EOG. W przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

 1. Kategorie odbiorców danych

Administrator może udostępniać́ dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W szczególności Twoje dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp.

Ponadto Administrator może przekazywać́ Twoje dane podmiotom przetwarzającym zaufanym partnerom marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Uprawnienia

Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jaki sposób to robimy.

Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Swoje konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi możesz usunąć za pomocą formularza dostępnym w ustawieniach konta użytkownika. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane zostaną usunięte. Usunięcie danych za pomocą formularza zakończy wszelkie usługi w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu środków, zgodnie z treścią odpowiednich umów regulujących usługę.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego.
 • Przysługuje Ci również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować́ się z Administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub odpowiedniego formularza na stronie www.mayam.pl

 1. Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Bezpieczeństwo i odbiorcy danych

W zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi,
 • przetwarzania danych wyłącznie przed osoby i podmioty posiadające odpowiednie uprawnienie,
 • kontrolowania prawidłowego przebiegu przetwarzania danych,
 • prowadzenia rejestru osób i podmiotów, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia, że dane zostaną zachowane w tajemnicy,
 • przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 1. Co to są pliki cookie i jak z nich korzystamy?

  a) Pliki cookie to kluczowe informacje tekstowe przesyłane do przeglądarki z witryny internetowej i mogą być przechowywane przez przeglądarkę w celu lepszego funkcjonowania przeglądarki.
  b) Administrator może wykorzystywać pliki cookie na swoich stronach internetowych, aby śledzić fakt, że zalogowałeś się, dzięki czemu nie musisz za każdym razem wprowadzać hasła ani danych rejestracyjnych.
  c) Administrator może wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji o sekcjach odwiedzanych stron internetowych, interesujących Cię usługach oraz do śledzenia Twojej aktywności na stronach internetowych.
  d) Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie. Możesz zablokować pliki cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywała komunikat ostrzegawczy przed zapisaniem plików cookie na komputerze. Jeśli wolisz nie instalować żadnych plików cookie na dysku twardym, zalecamy zapoznanie się z dokumentacją przeglądarki lub oknem pomocy, aby uzyskać więcej informacji. Pliki cookie mogą jednak być konieczne do uruchamiania niektórych aplikacji na naszych stronach, a ich zablokowanie może spowodować, że użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do niektórych aplikacji.

 2. Co to są adresy IP (Internet Protocol) i jak z nich korzystamy?

  a) Adres IP to numer przypisany serwerowi lub komputerowi przez dostawcę usług internetowych („ISP”). Administrator może wymagać tych adresów IP w celu uwierzytelnienia konta, administrowania systemem lub wspólnego wysyłania informacji. Split może również wykorzystywać adresy IP w celu ograniczenia wykorzystania swoich serwerów przez jakikolwiek inny system w celu uniknięcia niewłaściwego wykorzystania serwerów.
  b )Administrator może czasami korzystać z adresów IP i kojarzyć je z konkretnym kontem lub użytkownikiem, jeśli uzna, że warunki użytkowania zostały naruszone lub na wniosek organów prawnych.